بسه تعالی

1 – به هر نوشته ای سند می گویند

2 – سندها انواع دارند و اقسامی

3 – هر سند دارای دو محور اساسی می باشند که عبارتند از :الف – شکل سند ب – محتوای سند

 4 – سند از نظر شکلی به دو دسته تقسیم مشود:الف- رسمی ب- عادی

5 – هر سندی که توسط دفتر اساد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شده باشد آن سند رسمی است

6 – هر سندی که خارج از دفتر اساد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک با هر شکل،مهر و اسمی تنظیم شده باشدآن سندعادی محسوب می شود

7 – در سند رسمی محسوب شدن سن،ابزار نوشتن هیچ تاثیری ندارد فقط تنظیم کننده مهم است بنابراین اگر محضری سند خود را به صورت دست نویس یا به شکل تایپی  پرینت   سند خود را تنظیم نمود در هر حال چه با خودکار چه تایپ سند رسمی است و این ابزار تاثیری در رسمی بودن یا نبودن ندارد

8 – برای نوشتن سندهای عادی همه افراد با سواد صلاحیت دارند برای نوشتن آن و از بابت رسمیت هیچ یک یک از اشخاص عادی یا مقامات رسمی خارج از محضر و ثبت نمی توانند به سند نوشته شده رسمیت ببخشند و مقامات رسمی هم در صورتی که اراده کنند ملکی به کسی منتقل شود  قاضی،رِئیس دادگاه   در این صورت باید تدبیر خود را به اداره ثبت بفرستد تا تدبیر آنها به سند رسمی تبدیل شود

 9 – در مقایسه اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت های زیر وجود دارد الف   رسمی و محکم ب  عادی و محکم ج  رسمی و غیرمحکم د  عادی و غیرمحکم عادی رسمی شکل محتوامحکم غیرمحکم

10 – برای نوشتن قراردادهای عادی هیچ قاعده و برنامه ای بجز محضر و ثبت نمی تواند ماهیت سند عادی را به رسمی تبدیل کند بنابراین اگر برروی یک سندی نمادهایی مانند کدرهگیری،هلوگرام ارم اتحادیه،مهر زیبا فرم قرارداد قشنگ هیچ کدام نمی توانند عادی بودن سند را تغییر دهند

11 – بنچاق سندی است که جزِئیات معامله در آن نوشته می شود

#بانک #اطلاعات #املاک، #مسکن #پرسپولیس #نی ریز

amlakperspolis.ir