1 – به دور ملک حدود ملک گفته می شود

2 – هرملک معمولا چهار حد اصلی و چهار اصل فرعی دارد

3 – به چهار حد اصلی ملک حدود اربعه گفته می شود

4 – چهار حد اصلی عبارتند از شمالاً، شرقاً، جنوباً، غرباًو چهار اصل فرعی عبارتند از شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی، جنوبشرقی

5 – هریک از خطوط اطراف ملک نیز یک اسم مخصوص به خود دارد این اسم اگرچه با اسم حدود و جهات ملک تشابه اسمی دارد  لفظاً یکی است  اما هیچ ربطی به جهت جغرافیایی ندارد

6 – برای رسم کروکی هر ملکی معمولاً از سمت غرب شمال ملک رسم کروکی آغاز می شود و طبق جهت چرخش عقربه های ساعت ادامه می یابد

7 – هر خطی که از چپ به راست کشیده می شود شمالی نام دارد xهر خطی که ازراست به چپ کشیده می شود جنوبی نام دارد xهر خطی که از بالا به پائین کشیده می شود شرقی نام دارد xهر خطی که از پائین به بالا کشیده می شود غربی نام دارد xهر خطی که همزمان از پائین به بالا و از چپ به راست کشیده می شود شمالغربی نام دارد xهر خطی که همزمان از چپ به راست و از بالا به پائین کشیده می شود شمالشرقی نام دارد xهر خطی که همزمان از راست به چپ و از بالا به پائین کشیده می شود جنوبشرقی نام دارد xهر خطی که همزمان از پائین به بالا و از راست به چپ کشیده می شود جنوبغربی نام دارد

8 – برای آنکه اسم خط با اسم جهت اشتباه نشود معمولاً در پایان اسم خط حرف  ی  مثلاً  شمالی  و در پایان اسم جهت تنوین مثلاً  شمالاً  گذاشته می شود

9 – هرگاه بخواهیم سندی را با ملکی تطبیق دهیم تا بفهمیم آن سند متعلق به آن ملک می باشد یا خیر  با فرض بر جعلی نبودن سند   ابتدا کروکی آن ملک را استخراج یا ترسیم می کنیم سپس در داخل آن ملک یا کنار آن ملک رو به سمت شمال می ایستیم و به ترتیب خطهای ملک را خط های کروکی تک به تک مورد مقایسه قرار می دهیم اگر در مقایسه کروکی با وضعیت هماهنگ بود آن سند متعلق به آن ملک است

10 – نحوه پیدا کردن شمال طبیعی آن است که ساعت عقربه ای در زمان ورد نظر را در دست بگیریم عقربه ساعت شمار را به طرف خورشید گرفته و خودمان پشت این عقربه بایستیم و همانطور که پشت عقربه ایستاده این وسط نوک آن عقربه با عدد 12ساعت را نگاه کنیم این وسط دقیقا جنوب ملک است و چنانچه به پشت برگردیم رو به شمال ایستاده ایم

11 – معمولاً کروکی هر ملکی از دو راه به دست می آید،اگر سند آن ملک دفترچه ای باشد در صفحه چهارم آن سند حدود و مشخصات ملک نوشته شده که ما باید آن نوشته را به کروکی تبدیل کنیم ولی اگر سند تک برگی  کاداستری   باشد روی صفحه سند کروکی موجود است و غلاوه براین کروکی در سندهای جدید از طریق نقشه که با طول و عرض جغرافیایی بر مبنای چهارصد درجه می باشد  UTM   قابل تطبیق خواهد بود

12 – نقشه های کاداستر ترکیبی از دو نقشه جغرافیایی و ثبتی می باشد

13 – مقیاس یعنی نسبت نقشه روی زمین مثلاً وقتی می گویند نقشه 12000است به این معنا است که هریک واحد بر روی نقشه برابر است با دوهزار واحد روی زمین

14 – اگر شکل ملک  شکلی که از سند به دست آمده   دارای مقیاس باشد به آن شکل نقشه گویند اما اگر فاقد مقیاس باشد به آن شکل کروکی گویند پس کروکی همان نقشه بدون مقیاس است .

15 – نام دیگر خط های کج در کروکی ها اسم پخ است اسم پخ ترکیبی از اسم دوجهتی است گه پخ به آنها وصل می شود )مثلاً  اگر خط پخی شمال و غرب یک ملک را به هم وصل کند به آن خط شمال غربی گویند)

رضا ابطحی

بانک اطلاعات املاک، مسکن پرسپولیس نی ریز

خیابان طالقانی نرسیده به میدان فلسطین ( بیمارستان )

amlakperspolis.ir

+989170439862

+989170996134

+987153829004

+987153838248