شکل کلی هندسی ملک و سند یکی باشد.

   تعداد همسایگان ملک با سند یکی باشد

  تعداد خط های ملک با سند یکی باشد

ماهیت همسایگان ملک با سند یکی باشد

طول خط های ملک با سند یکی باشد

حائل بین دوملک در سند و در ملک یکی باشد.

پلاک ثبتی هم جواران با پلاک ثبتی هم جواران ذکر شده در سند یکی باشد (در صورت همکاری همسایگان) .

سید رضا ابطحی

بانک اطلاعات املاک، مسکن پرسپولیس نی ریز

خیابان طالقانی نرسیده به میدان فلسطین ( بیمارستان )

amlakperspolis.ir

+989170439862

+989170996134

+987153829004

+987153838248